• Català
  • Español
  • English
  • Français

Acord de la Comissió de Govern pel qual s'aprova l'oferta pública de contractació laboral fixa per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal

RESOLUCIÓ 19/2022, de 18 de maig, per la qual es fa públic l'Acord de la Comissió de Govern pel qual s'aprova l'oferta pública de contractació laboral fixa per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal laboral al servei del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.

Atès que la Comissió de Govern del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, reunit el 18 de maig de 2022, ha aprovat un Procés Extraordinari d'Estabilització i Consolidació per a la selecció, mitjançant una convocatòria pública de contractació laboral fixa, de les places de personal laboral ocupades de forma temporal,

Per tot això, i actuant com a suplent de la Gerència per Acord de la Comissió de Govern de 15 de novembre de 2019,

Resolc:

-1. Fer públic l'Acord de la Comissió de Govern del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí per la qual s'aprova l'oferta pública de contractació laboral fixa per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal laboral al servei del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, que s'adjunta com annex.

-2. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

-3. Contra l'acord annex d'aquesta resolució, en base amb el que estableix la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant de la Gerència del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat. Igualment les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Erill la Vall, 18 de maig de 2022

 

Per suplència de la Gerència

Acord de suplència de 15 de novembre de 2019

Sònia Bruguera Diego

Vicepresidenta primera

MÉS INFORMACIÓ i ANNEXhttps://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=928567