• Català
  • Español
  • English
  • Français

Bases de la convocatòria per a la substitució del titular del lloc de gerència del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.

L’Acord de Govern 96/2017 d’11 de juliol, va aprovar uns nous Estatuts del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí que preveuen l’adscripció i la participació majoritària de la Generalitat de Catalunya. L’objecte del Consorci és dur a terme la restauració, la millora, la conservació i la promoció del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, tant en la seva vessant cultural (conjunt d'esglésies romàniques i pobles medievals), com en altres vessants que s'hi relacionin, incidint en el desenvolupament integral i sostenible de l'àmbit turístic i econòmic de la Vall de Boí, i en la investigació i la difusió dels costums i de les formes tradicionals de vida.

El capítol II dels Estatuts estableixen el règim de govern i administració i les funcions dels diferents òrgans. D’acord amb l’article 10 dels Estatuts el gerent o la gerent és la persona responsable de la gestió i l’administració del consorci i és designada per la Comissió de Govern a proposta de la Presidència del Consorci.

Atès que la persona que ocupa la Gerència es troba en situació de suspensió del contracte que es preveu de llarga durada, i ateses les missions de direcció i administració que desenvolupa el gerent, és imprescindible i urgent la substitució transitòria mentre es mantingui aquesta situació de suspensió.
Per tal de proveir una persona substituta del gerent del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí s’obre la present convocatòria pública:

BASES CONVOCATÒRIA

 

Els interessat/des podeu remetre el vostre CV al correu gerencia@vallboi.ddl.net fins el 22 de juliol de 2022.