Política de privadesa

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.
CIF: P-2500074-F
Direcció postal: Carrer del Batalló, 5 25527 Erill la Vall (La Vall de Boí, Lleida)
Correu electrònic: info@centreromanic.com

Delegat de Protecció de Dades: El Delegat de Protecció de Dades (DPD) supervisa el compliment de la política de protecció de dades del Consorci del Patrimoni mundial de la Vall de Boí, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones.

L’usuari pot contactar amb el DPO a través de l’adreça de correu electrònic següent dpd@gencat.cat, o mitjançant escrit adreçat a l’adreça postal del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, a l’atenció del “Delegat de Protecció de Dades”.

El Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), li comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per les finalitats següents:

 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari.
 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web.
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, comunicacions socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament d’aquest tipus de comunicacions per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí electrònic, o del web del Consorci.
 • Utilitzar les seves dades per contactar-hi, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
 • Utilitzar les seves dades per celebrar sorteigs i concursos en els quals l’usuari s’inscrigui.
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de galetes.


Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Explotar les dades amb finalitats d’estudi, estadística i de fidelització. Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa notificacions” a info@centreromanic.com.

Videovigilància. En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètol homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones i les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

D’acord amb la LSSICE, el Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial. Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació de les activitats del prestador.

En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament que el Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí realitzi les activitats i/o accions següents, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

L’enviament de comunicacions informatives per qualsevol mitjà habilitat per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part del Consorci, i per atendre qualsevol requeriment d’altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

Finalment, les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància, no queden enregistrades

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental són un referent i  determinen els criteris que seguim en la conservació o eliminació de les dades.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu. Si vostè envia informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

El Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí no porta a terme cap cessió o comunicació de dades, sense el consentiment exprés de l’interessat, ni dins ni fora de la Unió Europea. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar seva el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador. La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’aplicació dels drets següents davant del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@centreromanic.com, indicant com a assumpte “RGPD, Exercici Drets”, i adjuntant la fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a què no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: implica marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.


L’usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apdcat.cat).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECOPILEM

Obtenim informació mitjançant un formulari de subscripció amb la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les dades següents: correu electrònic, nom, cognoms, càrrec, institució, adreça, codi postal, ciutat, país i telèfon mòbil.

XARXES SOCIALS

Li comuniquem que el Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que pertoqui en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari.

Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí realitza accions de promoció a partir de l’explotació de les dades estadístiques que fa cadascuna de les xarxes socials.

Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant-lo d’activitats, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o a tercers i, en general, qualsevol dels continguts que el Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.


Així mateix, el Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions enviades a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí que li enviarà informació del seu interès.

Pot accedir a més informació en aquesta política de privacitat.

En tot cas, si vostè envia informació personal a través de les xarxes socials, el Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí quedarà exempt de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma en qüestió i, si l’usuari les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips locals i en centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web o per correu postal, li comuniquem que les dades aportades seran tractades per a la gestió de les convocatòries de provisió de llocs de treball, per a la gestió dels processos de selecció i per a la tramesa d’informació a les unitats afectades.

En cas de produir-se alguna modificació en les dades cal que ens ho comuniqui per escrit l’abans possible, a l’objecte de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim de dos anys, transcorregut el qual, es procedirà a la supressió de les dades per tal de garantir-li un respecte total a la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció, li demanem que ens remeti novament el seu currículum.

TRACTAMENT D’IMATGES

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web del responsable del tractament o contactant amb el DPO.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge

POLITICA DE GALETES

Aquest lloc web utilitza galetes. Per a més informació, accediu al document de política de galetes.

Les galetes (cookies) són petits fragments de text que les webs envien als navegadors i que s’emmagatzemen al dispositiu de l’usuari, ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc. Serveixen per millorar l’experiència d’ús de la web, ja que aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita que ha fet l’usuari, com les opcions preferides o l’idioma. D’aquesta manera la web personalitza el seu contingut i es fa més àgil i útil per l’usuari.  

Al navegar per aquesta web l’usuari està acceptant que s’instal·lin cookies al seu dispositiu que ens permeten conèixer la següent informació:

Tipus de cookies

Aquesta web utilitza cookies temporals de sessió i cookies permanents. Les cookies de sessió únicament guarden dades mentre l’usuari accedeix a la web. Les cookies permanents emmagatzemen les dades al dispositiu perquè siguin accessibles en més d’una sessió.

Segons la finalitat de les dades obtingudes la web pot utilitzar:

Cookies tècniques

Les que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que conté. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d’accés restringit, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts.

Cookies de personalització

Les que permeten a l’usuari accedir a la web amb algunes característiques de caràcter general que ja estan predefinides al seu dispositiu o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a la web, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del dispositiu o la configuració regional des d’on accedeix.

Cookies d’anàlisi estadística

Les que permeten realitzar el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, que permetrien millorar el servei.

Cookies de tercers

També es poden instal·lar cookies de tercers que gestionen i milloren els serveis oferts.

Gestionar les cookies al meu navegador

L’usuari pot acceptar, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador del seu dispositiu.

Si es bloqueja l’ús de cookies al navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

CANVIS EN POLÍTICA DE PRIVACITAT ACTUAL

El Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, les relacions del Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí amb els usuaris dels serveis telemàtics d‘aquest web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual les parts se sotmeten expressament, i per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús seran competents els Jutjats i Tribunals de Lleida.